Instrukcja korzystania z wyszukiwarki pełnotekstowej

» Wyrażenia (wyrazy i frazy)

Zapytania w wyszukiwarce judaików skutkują wyszukiwaniem w zawartości zlokalizowanych artykułów - osobno dla wersji polskiej, osobno dla angielskiej. Domyślnie (gdy puste pole wyszukiwania) prezentowana jest lista wszystkich judaików. 

W celu sprecyzowania wyników użytkownik może użyć własnych zapytań. Do tego służą wyrażenia operatory.

Mamy możliwość skorzystania z dwóch rodzajów wyrażeń: Pojedyncze wyrazy oraz Frazy. Wielkość znaków we wprowadzanych wyrazach/frazach nie ma znaczenia.

Pojedyczny wyraz to po prostu słowo jak "test" czy "wydatki" (do wyszukiwarki wpisywane bez cudzysłowia).
Fraza jest to grupa wyrazów w podwójnym cudzysłowiu np "test wydatków".
Fraza ma jednak ograniczenie – przeszukiwane będą tylko te artykuły, w których dane wyrażenie wystąpiło dokładnie w takiej postaci w jakiej zostało wpisane w cudzysłowiu (dokładność co do znaku!). Oznacza to, że wprowadzenie frazy „opis  wydatków"(2 spacje) zwróci zupełnie inne wyniki niż „opis wydatków" (1 spacja)

W polu wyszukiwarki może być wpisywanych wiele wyrażeń połączonych operatorami logicznymi.

Wyszukiwarka wspiera operatory logiczne:
AND, "+", OR, NOT oraz "-"
Uwaga: Operatory logiczne muszą być pisane dużymi literami (kapitaliki).

» Operatory logiczne

Domyślnym opertorem logicznym jest OR (alternatywa). Operator OR łączy dwa wyrażenia i znajduje pasujący artykuł jeśli którekolwiek z wyrażeń występuje w artykule. Zamiennym symbolem altenratywy moze być ||.

Przykładowo aby wyszukać wpisy zawierające wyrażenia "Żydzi Polscy" lub "polski" można użyć:

"Żydzi Polscy" polski

lub

"Żydzi Polscy" OR polski

lub

"Żydzi Polscy" || polski

Operator AND (koniunkcja) uzyty między wyrażeniami pozwala na znalezienie wpisów, w których oba wyrażenia występują gdziekolwiek w tekście wpisu.  Zamiennym symbolem altenratywy moze być &&.

Przykładowo aby wyszukać wpisy zawierające wyrażenia "Żydzi Polscy" i "Amerykańscy Żydzi" można użyć:

"Żydzi Polscy" AND "Amerykańscy Żydzi"


Operator "+" użyty przed wyrażeniem pozwala na znalezienie wpisów w których to wyrazenie istnieje w polu pojedynczego wpisu.

Przykładowo aby przeszukać wpisy, które musza zawierać wyraz "polski" oraz mogą zawierać  wyraz "amerykański" można użyć zapytania: 

+polski amerykański

Operator NOT (negacja) wyklucza wpisy zawierające wyrażenie wpisane po operatorze. Zamiennym symbolem negacji może być !.

Przykładowo chcąc przeszukać wpis zqawierający wyrażenie "Żydzi Polscy" ale nie "Amerykańscy Żydzi" należy użyć zapytania:

"Żydzi Polscy" NOT "Amerykańscy Żydzi"

Uwaga: Operator NOT nie może być użyty z tylko jednym wyrażeniem. Przykładowo nastepujace zapytanie nei zwróci żadnych wyników:

NOT "Żydzi Polscy"

» Wieloznaczniki

Jeśli użytkownik chce wyszukać wyrazy różniące się np. deklinacją musimy sięgnąć po wieloznaczniki - specjalne symbole (?*), które reprezentują dowolne znaki w wyrazie.   

Symbol * mówi, że w danym wyrazie może być w tym miejscu zero, jeden lub więcej znaków, np. po  wpisaniu:

test*

wyszukane zostaną takie słowa jak „test", „tester", „testowanie", a po wpisaniu:

te*t

wyszukane zostaną takie słowa jak „tekst", „test", „temat"

Jeśli użytkownik chce wyszukać wszystkie słowa różniące się dokładnie jednym znakiem musimy sięgnąć po symbol ?, np. po wpisaniu 

da?e

wyszukiwarka zwróci linki do tych artykułów, które zawierając słowa „Dane" „date" „DARE"

Uwaga: Nie można użyć symbolu * lub ? na poczatku wyszukiwanego wyrazu.

» Wyszukiwanie wyrazów podobnych

Wyszukiwarka wspiera przeszukiwanie wyrażeń podobnych. Stopień podobieństwa można określić  przy użyciu symbolu tyldy "~" umieszconego na końcu wyrazu/pojedynczej frazy.

Przykładowo jeśli chcemy wyszukać wpisów zawierających wyraz podobnych do "jacht" użyjemy:

jacht~

w wynikach znajdą się wpisy zawierające wyrazy jachty i fracht.

Wpisując dodatkowo na końcu opcjonalny parametr liczbowy (z zakresu 0 do 1) możemy określić stopień podobieństwa. Wartości bliżej 1 oznaczają największ epodobieństwo. Przykładowo użycie:

sawerbalm~0.8

spowoduje brak wyników takiego wyszukiwania, a zmiana parametru:

sawerbalm~0.4

w wynikach pozwOli wyświetlić wpis z nazwiskiem "Sauerbauma". Domyślnie ustawione jest podobieństwo z wagą 0.5.