Literatura projektu

 • M. Altabuer, O języku dokumentów związanych z samorządem żydowskim w Polsce [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w dawnej Rzeczypospolitej", red. A. Link-Lenczowski, T. Polański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 13-23.
 • M. Altbauer, The Language of Documents relating to Jewish Autonomy in Poland [in:] The Jews in Old Poland, ed. A. Polonsky, J. Basista, A.K. Link-Lenczowski, London-New York 1993, p. 119-132
 • M. Bałaban, Jewriejskij siejm w Polszie ili waad Korony i siejmiki ili waady okrugow [w:] Istorija Jewriejskogo Naroda (ros.), t. XI, s. 161-184.
 • M. Bałaban, Ustrój kahału w Polsce XVI—XVIII wieku, „Kwartalnik poświęcony historii Żydów w Polsce", Warszawa 1912. z. 2, s. 17—54.
 • M. Bałaban, Z zagadnień ustrojowych żydostwa polskiego. Lwów a ziemstwo rusko-bracławskie w XVIII w. , „Studia lwowskie", Lwów 1932, s. 41-65. Dostęp: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=82204&from=FBC
 • M. Bałaban, Żydowskie miasto w Lublinie, tłum. J. Doktór, Lublin 1991, 2012 [reprint]. [Rozdz. V. Sejm Żydowski w Lublinie (Sejm Czterech Krajów)] dostęp: http://www.tnn.pl/tekst.php?idt=66
 • M. Bałaban, Die Judenstadt von Lublin, Berlin 1919.
 • M. Bałaban, Żydzi lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku, Lwów 1906. (Cz. 2, Rozdz. XI, Organizacya lwowskich gmin żydowskich, s. 231-259) Dostęp: http://www.archive.org/stream/ydzilwowscynapr00bagoog/ydzilwowscynapr00bagoog_djvu.txt http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=15090&from=FBC
 • I. Bartal, Dow m'Bolechow – Pamiętnikarz czasów kryzysu Sejmu Czterech Ziem w XVIII Stuleciu [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w dawnej Rzeczypospolitej", red. A. Link-Lenczowski, T. Polański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 81-85.
 • I. Bartal , Dov of Bolechow: A Diarist of the Council of Four Lands in the 18th Century, "Polin", vol. 9, 1996, pp. 187-191. Dostęp: http://pluto.huji.ac.il/~bartal/html/page%20Publications_links.htm
 • H. H. Ben-Sasson, Va‘ade ha-aratsot shebe-Mizra Eropah [:in] Retsef u-temurah: Iyunim be-toldot Yisra'el bi-yeme ha-benayim uva-‘et ha-adashah (hebr.), Tel-Aviv 1984, pp. 239–257.  
 • B. Brilling, Friderich der Grosse und der Waad Arba Arazoth, „Theokratia – Jahrbuch des Institutum Judaicum Delitzschianum", t. 10, 1967-1969 (1970), s. 130-142.
 • B. Brilling, The Struggle of the Vad Arba Aracoth for the Jewish Right of the Religious Worschip in Breslau in the 17th Century, "YIVO Annual of Jewish Social Science", t. XI, New York 1956.1957, p. 163-187.
 • A. S. Cygielman, Eskej ha-chirot szel Jehudej Polin we-hiszrum le-hithawot Waad Arba Aracot (Dochody publiczne Żydów polskich a Waad Czterech Ziemstw, hebr.), „Zion", r. 47, nr 2, Jerozolima 1982, s. 112-144.
 • M. Drozdowski, Podstawy finansowe działalności państwowej w Polsce 1764-1793, Warszawa-Poznań 1975.
 • S. Dubnow, Akty jewriejskogo koronnogo siejma ili "waada czetyrioch obłastiej", Tykocinskaja kollekcija (1612-1669). „Jewriejskaja Starina", r. IV, Pietierburg 1912, s. 70-84, 178-186, 453-549.
 • S. Ettinger, Sejm Czterech Ziem [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w dawnej Rzeczypospolitej", red. A. Link-Lenczowski, T. Polański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 34-43.
 • S. Ettinger, The Council of the Four Lands [in:] The Jews in Old Poland, ed. A. Polonsky, J. Basista, A.K. Link-Lenczowski, London-New York 1993, p. 93-110.
 • J. Fiechenfeld, Das Judenparlament in Polen, "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft fur die Prowinz Posen",t. 23, 908, s. 275-286.
 • M. Gilon, „Ro'e hacheszbon" – kontroler skarbowy w systemie żydowskiego samorządu – perypetie terminu hebrajskiego (hebr.), „Iyunim bewikoret ha medina" (Rozważania o kontroli państwowej), z. 38, Jerozolima 1984.
 • J. Goldberg, Ha'mischar ha'kimonai ha'jehudi b'Polin ba'mea 18 [w:] Studies on Polish Jewry. Paul Glikson Memorial Volume, ed. E. Mendelsohn, Ch. Shmeruk, Jerozolima 1987, pp. 11-64.
 • J. Goldberg, Gminy żydowskie (kahały w systemie władztwa dominialnego w szlacheckiej Rzeczypospolitej [w:] Między historią a teorią. Refleksje nad problematyką dziejów i wiedzy historycznej, red. M. Drozdowski, Warszawa-Poznań 1988, s. 153-155.
 • J. Goldberg, Żydowski Sejm Czterech Ziem w społecznym i politycznym ustroju dawnej Rzeczypospolitej [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w dawnej Rzeczypospolitej", red. A. Link-Lenczowski, T. Polański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 44-58.
 • J. Goldberg, The Jewish Sejm: Its Origins and Functions [in:] The Jews in Old Poland, ed. A. Polonsky, J. Basista, A.K. Link-Lenczowski, London-New York 1993, p. 147-166.
 • S. Grodziski, Z nowych badań nad dziejami Waadu – Sejmu Żydów Korony [w:] Parlament, prawo, ludzie: studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi w sześćdziesięciolecie pracy twórczej, red. K. Iwanicka, M. Skowronek, K. Stembrowicz, Warszawa 1996, s. 86-92.
 • L. Gumplowicz, Organizacja Żydów w Polsce, „Dziennik Literacki" 1961, nr 27, s. 217-218.
 • I. Halperin, Der Waad Arba Aracot un zajne bacijungen mit ojsland (Waad Czterech Ziemstw i jego kontakty z zagranicą, jidysz), „Historisze Szrift fun JIWO" (Prace Historyczne JIWO), t. II, Wilno 1937, s. 68-79.
 • I. Halperin, Heszbonot Waad Arba Aracot (Rachunki Waadu Czterech Ziemstw, hebr.), „Tarbic", t. III, Jerozolima 1935.
 • G. D. Hundert, On the Jewish Community of Poland During the Seventeenth Century: Some Comparative Perspectives, "Revue des Etudes Juives" vol. 142, no. 3, 1983, pp. 349-372.
 • G. D. Hundert, The Jews in a Polish Private Town: The Case of Opatow in the Eighteenth Century, The Johns Hopkins University Press, 1992.
 • G. D. Hundert, The Jews in a Polish Private Town. The Case of Opatów in the Eighteenth Century, Baltimore and London.
 • Z. Izbicki, Zagadnienie długow kahalnych w dawnej Polsce a sprawa ich likwidacji w okresievKrolestwa Polskiego, Warszawa, Archiwum ŻIH, Prace magisterskie 117/17.
 • J. Kalik, Ha-Otsar ha-avud: Reshimot mas ha-gulgolet ha-yehudi ba-me'ah ha-18 shebe-arkhiyon ha-tsava' ha-polani (hebr.), „Zion" 69, vol. 3, 2004, pp. 329–356
 • J. Kalik, Scepter of Judah. The Jewish Autonomy In the Eighteenth Century Crown Poland, Leiden-Boston 2009.
 • A. Kaźmierczyk, Czy rzeczywiście niezależni. Samorząd terytorialny Żydów a ustrój Rzeczypospolitej [w:] Studia z dziejów Europy środkowo-wschodniej, red. W. Bondyra, D. Kupisz, J. Ternes, L. Wierzbicki, Lublin 2018, s. 93-107.
 • A. Kaźmierczyk, Konwersja, jichus i walka o władzę w ziemstwie krakowsko-sandomierskim w latach czterdziestych XVIII wieku [w:] W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, red. A. Jagodzińska, Wrocław, Wyd. Uniw. Wrocławskiego 2012, s. 31-47.
 • A. Kaźmierczyk, Permanent crisis : the decline of Jewish self-government in Poland in the seventeenth and eighteenth centuries, [in:] Jewish self-government in Eastern Europe, eds.  Guesnet François, Polonsky Antony, "Polin" 34,  Littman Library of Jewish Civilization, Liverpool: Liverpool University Press 2022, p. 181-202
 • E. F. Kupfer, Tsu der frage vegn der shteyern-politik fun kahal in amolikn Poyln (hebr.), „Bleter far geshikhte", t. 8, 1955, pp. 50–57.
 • A. Leszczyński, Metoda kontroli władzy królewskiej i dominialnej nad autonomią Żydów Korony od połowy XVII w. do 1795 r., "BŻIH" nr 3–4 (147–148), 1988, s. 21–27.
 • A. Leszczyński, Nazewnictwo organów samorządu żydowskiego w dawnej Rzeczypospolitej do 1764 r. [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w dawnej Rzeczypospolitej", red. A. Link-Lenczowski, T. Polański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s.23-34.
 • A. Leszczyński, The Terminology of the Bodies of Jewish Sef-Government [in:] The Jews in Old Poland, ed. A. Polonsky, J. Basista, A.K. Link-Lenczowski, London-New York 1993, p.  132-147.
 • A. Leszczyński, Organizacja i ustrój gminy Żydów ziemi bielskiej w XVIII w. [w:] Polska czasów saskich. Materiały z sesji naukowej (21–24.IV.1980), red. M. Wrzosek, Białystok 1986, s. 109–138.
 • A. Leszczyński, Sejm Żydów Korony1623-1764, Warszawa 1994.
 • A. Leszczyński, Sejmy Żydów polskich (1579-1764), "Więź" nr 4 (294), 1983, s. 112-118.
 • A. Leszczyński, Spór pomiędzy kahałami Grodna i Tykocina o hegemonię nad skupiskami żydowskimi pogranicza Korony z Litwą w XVII w., "BŻIH" nr 2–3 (126–127), 1983, s. 85–95.
 • A. Leszczyński, Sprawa nazewnictwa organów samorządu żydowskiego w dawnej Rzeczypospolitej, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", 1986, nr 139-140, s. 13-23.
 • A. Leszczyński, Zagraniczne kontakty Sejmu Żydów Korony od XVII w. do 1764 r. „BŻIH" 1990, nr 155/156, s. 17-23.
 • A. Leszczyński, Zarys organizacji gminnej (kahalnej) województwa sandomierskiego od XV w. do 1764 r. [w:] Ludność żydowska w regionie świętokrzyskim. Materiały z sesji naukowej w Starachowicach 17.X.1987, red. Z. Guldon, Kielce 1989, s. 69-78.
 • A. Leszczyński, Z dziejów Żydów Podlasia (1487-1795), „Studia Podlaskie", t. 2, 1989, s. 7-26.
 • I. Lewin, Die Landessynode der grospolnischen Judenschaft [in:] Festschrift zu Simon Dubnows siebzigsten Geburtstag, ed. I. Elbogen, J. Meisl, M. Wischnitzer, Berlin 1930, pp. 124–134.
 • I. Lewin, Dzieje sejmików Żydów wielkopolskich [w:] Z historii i tradycji. Szkice z dziejów kultury żydowskiej, Warszawa 1983, s. 64-75.
 • L. Lewin, Die neue Materiallen zur Geschichte der Vierlander Synoden, t. I, Frankfurt am Main 1906, t. II – 1906, t. III – 1916.
 • L. Lewin, Die Landessynoden der Grosspolnischen Judenschaft, Frankfurt am Main 1926.
 • R. Mahler, A budżet fun Waad Arba Aracot in 18 jorhundert (Budżet Waadu Czterech Ziemstw z XVIII w., jidysz), "YIVO Bleter", t. 14, no. 1-2, New York 1940, s. 63-86.
 • R. Mahler, Dokumentn cu der geszichte fun di waadi ha-glies in Pojln (doumenty dotyczące centralnych władz autonomicznych w Polsce, jidysz), „Historisz Szriftn", t. VIII, Wilno 1937, s. 639-649.
 • Anna Michałowska-Mycielska, Działalność wysłanników żydowskich podczas sejmów Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w., "Kwartalnik Historii Żydów", 02:2021, s.437-454.
 • J. Morgensztern, Podatki Żydów Ordynacji Zamoyskiej w XVI i XVII w., "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", 71 -72 (1969), s. 9-38.
 • J. Muszyńska, Dyspartyment pogłównego żydowskiego w Koronie z 1717 roku, „Czasy Nowożytne",  t. 5, 1998, s. 121-131.
 • M. Nadav, Aspekty regionalnej autonomii Żydów polskich na podstawie pinkasu tykocińskiego z lat 1660-1795 [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w dawnej Rzeczypospolitej", red. A. Link-Lenczowski, T. Polański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 75-80.
 • M. Nadav, Regional Aspects of the Autonomy of Polish Jews: The History of the Tykocin Kehilla, 1670-1782 [:in] The Jews in Old Poland, ed. A. Polonsky, J. Basista, A.K. Link-Lenczowski, London-New York 1993, pp. 166-174.
 • M.Nadav, Szlitta szel kehilot Tikitin al ha-kehilot we-ha-jeszuwim (Rozszerzenie władzy żydowskiego kahału  w Tykocinie nad gminami ościennymi, hebr.), „Gal-ed", t. XI, Tel-Awiw 1989, pp. 1-12.
 • M. Nycz, Geneza reform skarbowych Sejmu Niemego. Studium z dziejów skarbowo-wojskowych z lat 1697-1717, Poznań 1938.
 • W. Pałucki, Drogi i bezdroża skarbowości polskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku, Warszawa 1974. 
 • A. Perłakowski, Jan Jerzy Przebendowski jako podskarbi wielki koronny (1703-1729). Studium funkcjonowania ministerium, Kraków 2004.
 • M. Rosman, Samkhuto shel Va‘ad Arba‘ Aratsot mi-huts le-Polin (hebr.), "Bar-Ilan" 24–52, 1989, pp. 11–30.
 • M. Rosman [recenzja], Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII–XVIII wiek): Źródła [Jewish Territorial Self-Government in the Crown in the Seventeenth and Eighteenth Centuries: Sources], ed. Adam Kaźmierczyk and Przemysław Zarubin, Cracow: Księgarnia Akademicka, 2019, 679 pp., "Kwartalnik Historyczny", vol. CXXVIII, no. 5/2021 English-Language Edition, p. 248-253.
 • M. Rosman, The Authority of the Council of Four Lands outside Poland-Lithuania, "Polin", vol. 22, 2010, pp. 83-108.
 • R. Rybarski, Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, Warszawa 1937. Dostęp: http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=10056&from=FBC
 • I. Schiper, Beitrage zur Geschichte der partiellen Judentage In Polen um die Wende des XVII und XVIII Jahrhunderts bis zum Auflosung des Judischen Parlamentarismus, „Monastschrift fur die Geschichte Und Wissenschaft des Judentums", r. 56, Breslau (Wrocław) 1907, s. 558-477, 602-611, 736-744.
 • I. Schiper, Der Zussamensztel funem „Waad Arba Aracot" (Zestawienie materiałów dotyczących „Sejmu Czterech Ziem", jidysz), „Historisze Szryften" („Pisma Historyczne"), t. I, 1929, s. 74-82.
 • I. Schiper, Financjeler hurbn fun der centraler un prowincjonełer ojtonomje fun Jidn in altn Pojl (1650-1764) [Katastrofa finansowa centralnej i prowincjonalnej autonomii żydowskiej w dawnej Polsce (1650-1764), jidysz], "Ekonomisze Szriftn" (Pisma Ekonomiczne), red. J. Leszczyński, t. IV, Wilno 1932, s. 1-19.
 • I. Schiper, Komisja Warszawska. Przyczynek do dziejów autonomii Żydów w dawnej Polsce, Pisma Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie, t. IV, Księga jubileuszowa ku czci dr. Markusa Braudego, Warszawa 1931, s. 147-157.
 • I. Schiper, Pojlisze regesten Cu der geszychte funem „Waad Arba Aracot" (Regesty polskie do historii „Sejmu Czterech Ziem", jidysz), „Historisze Szryften", t. I, 1929, s. 85-113.
 • I. Schiper, Wewnętrzna organizacja Żydów w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Żydzi w Polsce Odrodzonej, red. J. Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka, t. I, Warszawa 1932, s. 81-110.
 •  M. Schorr, Organizacya Żydów w dawnej Polsce (od najdawniejszych czasów aż do r. 1772), „Kwartalnik Historyczny", 1899, nr 13.
 • M. Schorr, Rechtstellung Und inne re Verfassung der Juden in Polen. Ein geschichtlicher Rundblick, Berlin-Wien 1917.
 • M. Schorr, Żydzi w Przemyślu do końca XVIII wieku : opracowanie i wydawnictwo materyału archiwalnego, Lwów 1903.
 • A.Teller, Rabbis without a Function? The Polish Rabbinate and the Council of Four Lands in the 16th–18th Centuries [in:] Jewish Religious Leadership: Image and Reality, ed. J. Wertheimer, "Jewish Theological Seminary", vol. 1, New York, 2004, pp. 371–400.
 • A.Teller, Radziwiłł, Rabinowicz, and the Rabbi of Świerz: The Magnates' Attitude to Jewish Regional Autonomy in the 18th Century, "Scripta Hierosolymitana", vol. 38, Studies in the History of the Jews in Old Poland in Honor of Jacob Goldberg, Jerusalem, 1998,  pp. 246–276.
 • J. Trunk, L-birur emdato szel Abraham Ben Joske, parnas Waad d-Aracot b-machloket bejn Jonatan Ejbeszic w-Jaakow Emden (W sprawie wyjaśnienia stanowiska Abrahama Ben Józefa marszałka Sejmu Czterech Ziem w sporze między Jonatanem Eibenschutzem a Jakubem Emdenem; hebr.), „Zion", t. 33, nr 1-4, s. 174-179.
 • E. Wroczyńska, Wpływ kahału tykocińskiego na powstawanie i rozwój gmin żydowskich na Podlasiu w świetle pinkasu tykocińskiego 381-566 (1621-1806) [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. II, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2010, s. 461-471.
 • D. Wurm, Z dziejów żydowstwa brodzkiego za czasów dawnej Rzeczypospolitej do 1772, Brody 1935. (Rozdz. III Zagadnienia organizacyjne Żydów brodzkich w II połowie XVII w. s. 14-20; Rozdz. V Stanowisko brodzkiej gminy żydowskiej w ziemstwie ruskiem, s. 32-42) Dostęp: http://rcin.org.pl/Content/10357/WA248_21620_F-22-682_wurm-z-dziejow-o.pdf
 • P. Zarubin, Żydzi ziemstwa lubelskiego [w:] Studia z dziejów Europy środkowo-wschodniej, red. W. Bondyra, D. Kupisz, J. Ternes, L. Wierzbicki, Lublin 2018, s. 663-682.

Źródła drukowane

Cwej kruzim In jidysz funem Waad Arba Aracot In 1671, a błat funem farloren pinkas (Dwa dokumenty w języku jidysz Waadu Czterech Ziemstw z 1671 r., kartka z zaginionej kroniki), wyd. S. Dubnow, „Historisze Szriftn", t. 1, 1929, s. 700-701.
Dyspozycja komisarza skarbu koronnego wydana 27 X 1753 r. Sejmowi Żydów Korony w Jarosławiu, wyd. A. Leszczyński, „BŻIH" 1980, nr 114-115, s. 113-127.
Dyspozycja Kongresu Żydowskiego w Jarosławiu 1739 (Regulations of the Jewish Council in Jaroslaw), ed. A. Teller, Early Modern Workshop: Jewish History Resources, Vol 7: Jewish Community and Identity in the Early Modern Period (The Early Modern Jewish Parliament: The Council of Four Lands in Poland), 2010,Wesleyan University, Middletown, CT Dostęp: http://wesscholar.wesleyan.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1097&context=emw
Jewish Privileges in the Polish Commonwealth: Charters of Rights Granted to Jewish Communities in Poland-Lithuania in the Sixteenth to Eighteenth Centuries, Vol. 1-3, ed. J. Goldberg, Jerozolima 1985, 2001.
Materiały źrółowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Augusta II Sasa (1697-1733), opr. H. Gmiterek, Lublin 2001.
Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego (1669-1697), opr. H. Gmiterek, Lublin 2003.
Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Władysława IV i Jana Kazimierza Wazów (1633-)1669), opr. H. Gmiterek, Lublin 2006.
Ordynacja dla sejmu żydowskiego ziem koronnych z 1753 r., wyd. J. Goldberg, A. Wein, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", nr 52, 1964, s. 17-54.
Pinkas Waad Arba Aracot (Kronika czterech ziemstw, hebr.), Acta Congressus Generalis Judaeorum Regni Poloniae (1580-1764), Ed. I. Halperin, Bialik Institute, Jerosolima 1945. (wyd. poszerzone i uzupełnione, wyd. I. Bartal, Jerozolima 1989-1990) .
Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce (1697-1795), t. 2, Rządy Stanisława Augusta (1764-1795). Cz. 2, 1780-1794, wyd. M. Horn, Wrocław 1988.
Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce (1697-1795), t. 2, Rządy Stanisława Augusta (1764-1795). Cz. 1, 1764-1779, wyd. M. Horn, Wrocław 1984.
Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce (1697-1795), t. 1, Czasy saskie (1697-1763), wyd. M. Horn, Wrocław 1984.
Regiesty i nadpisi. Swod materiałow dla istorii Jewriejew w Rossii, t. 1 do 1670 r., Pietierburg 1899, t. 2, 1671-1745, t. 3, 1746-1790, 1913.
Sejm Czterech Ziem. Źródła, wyd. J. Goldberg, A. Kaźmierczyk, Warszawa 2011.
Uniwersał Jana III wydany 6 V 1677 Żydom Korony w sprawie płacenie podatków i posłuszeństwa władzom kahalnym, wyd. A. Leszczyński, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", nr 113, 1980, s. 85-86.
Urkunden zur Geschichte der judischen prowinzional Synoden, t. I, wyd. J. Perles, "Monatschrift fur die Geschichte und Wissenschaft des Judentums", r. 16, 1867.