Manifestacja Stanisława Kroguleckiego przeciw marszałkowi ziemstwa ruskiego w sprawie rabina ziemskiego

Stanisław Krogulecki wojski czerwonogrodzki, sędzia wojewodziński manifestuje przeciw Berkowi Rabinowiczowi marszałkowi województwa ruskiego i Majorowi Herszkowiczowi Horodeńskiemu w sprawie uzurpacji przez tegoż drugiego tytułu rabina generalnego (ziemskiego) województwa ruskiego wbrew reskryptowi Augusta II, dyspozycji [Jana Stanisława] Jabłonowskiego wojewody ruskiego  i postanowieniu kongresu żydowskiego w Przemyślanach z 6 X 1752, zgodnie z którym Chaim Symchowicz miał niepodzielnie sprawować urząd rabina generalnego województwa ruskiego.

Archiwum: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie
Zespół: Księgi grodzkie lwowskie (Fond 9)
Sygnatura: CGIA Lwów, Fond 9, op. 1, sp. 570, s. 2568-2570
Język: łacina
Data wytworzenia: 17.07.1755
Miejsce powstania: Lwów
Nazwy geograficzne: Lwów, Przemyślany (Ukraina)